تراکت تبلیغاتی نئون

کارفرما

کارفرمای پروژه

ORB Light

تاریخ

تاریخ و مدت

31 مرداد 1402

Location

محل پروژه

ساوه، پاساژ رضا، لاین پشتی

طراحی تراکت تبلیغاتی فروشگاه نئون به مدیریت برادران نبی اللهی