راهپیمایی حمایت از فلسطین

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

شهرداری ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

27 آبان 1402

Location

محل پروژه

شهرستان ساوه

راهپیمایی همبستگی و حمایت از کودکان غزه