قاب شهید

کارفرما

کارفرمای پروژه

شخصی

جایگذاری چندین عکس در طرح های متنوع از شهدا و مونتاژ آنها با تصاویر از قبل گرفته شده