پویش هنرمند اهل درد

کارفرما

کارفرمای پروژه

شخصی

تاریخ

تاریخ و مدت

22 فروردین 1401

پیوستن به پویش هنرمند اهل درد به دعوت استادحامد مغروری در واکنش به مسائل اجتماعی