کرونا – کمک مومنانه

پخش
پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

ناحیه بسیج ساوه

تاریخ

تاریخ و مدت

28 بهمن 1398

Location

محل پروژه

استان مرکزی - شهرستان ساوه

پخش بسته‌های معیشتی در ایام کرونا به همت جهادگران ناحیه بسیج شهرستان ساوه