دسته: دلنوشته

گاهی نوشتن سخت است

گاهی نوشتن سخت است؛ گاهی صحبت کردن از آنچه در ذهن داری برایت دشوار و درک آن برای دیگران دشوارتر...